Osobne stranice za: Prof. dr. sc. Ante Pavlović

Ime i prezime:
Prof. dr. sc. Ante Pavlović
Adresa:
Nikole Šubića Zrinskog 7
E-mail:
antep@tkim-mostar.com
Službeni telefon:
036 326-690
Biografija:

Dr. sc. Ante Pavlović, rodio se 1955. u Studencima kod Ljubuškoga, BiH. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu i Ljubuškom, klasičnu gimnaziju u Dječačkom sjemeništu u Zagrebu (1970.–1974.), a filozofsko-teološki studij na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (1974.–1981.). Za svećenika mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je 29. lipnja 1981. u Mostaru. Službu duhovnog pomoćnika obnašao je tri godine u župama Dračevo (1981.–1983.) i Gabela Polju (1983.–1984.), a potom je 1984. god. nastavio poslijediplomski studij na Fakultetu za odgojne znanosti Papinskog salezijanskog sveučilišta u Rimu, gdje je i magistrirao u veljači 1988. 
Po povratku u Mostar 1988. god. obnaša službu duhovnog pomoćnika i katehete mladeži u katedralnoj župi u Mostaru i ujedno je predstojnik novoosnovanog Teološkog instituta u Mostaru (1988.–1990.). Od 1990 god. odgojitelj je bogoslova (prefekt) na Vrhbosanskog katoličkoj bogosloviji u Sarajevu, a na njezinoj teologiji počinje 1989. predavati katehetiku i potom 1990. razvojnu psihologiju. Uz profesorsku službu na katedri za religioznu pedagogiju i katehetiku Vrhbosanske katoličke teologije, predstojnik je i Teološkog instituta u Sarajevu od 1990. do 1992. te profesor na Teološko-katehetskom institut u Dubrovniku od 1992. do 1997. U jesen 1994. vraća se u Mostar gdje ponovo preuzima službu predstojnika i profesora Teološkog instituta u Mostaru, vršeći ujedno do danas i službu profesora religijske pedagogije i katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Te 1994. godine preuzima i do danas vrši službu ravnatelja Katehetskog ureda mostarsko-duvanjske i trebinjsko-mrkanske biskupije, te do 2006. službu stručnog savjetnika (kao vanjski suradnik) za katolički vjeronauk u školi pri Zavodu za školstvo Mostar.
Promoviran je 1996. god. u doktora humanističkih znanosti iz znanstvenog polja teologije na specijalizacijskoj Katedri za pastoralna i liturgijska pitanja Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s radnjom Doprinos Ferde Fefflera razvoju kateheze i katehetskog pokreta u Hrvatskoj (1900.-1940.).
Od 1989. do danas član je Katehetskog vijeća Hrvatske biskupske konferencije, potpredsjednik Stalnog odbora Katehetske ljetne škole od 1990. do 1993. i potpredsjednik Katehetskog vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine od 1997. do 2005., a potom od 2005. tajnik tog Vijeća. Od 1998. god. do danas vrši službu Višeg savjetnika Nacionalnog katehetskog ureda (NKU) Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu za izdavanje teološko-katehetske literature i pomagala i ujedno je predsjednik Komisije NKU HBK za izradu vjeronaučnih programa i udžbenika za osnovne i srednje škole. Član je Povjerenstva Biskupske konferencije BiH za vjerski odgoj u predškolskim ustanovama i vjeronauk u osnovnim i srednjim školama (od 2002. do danas) te član stručnih povjerenstava Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske za područje vjerskoga odgoja i vjeronauka u školama. Također je od 2002. član Akademije za odgojne znanosti Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Član je Odjela za znanost i obrazovanje Hrvatskoga narodnoga sabora BiH u Mostaru, od 2002. član je također Koordinacije hrvatskih županijskih ministara obrazovanja Federacije BiH te od 2009. član Povjerenstva za nastavne planove i programe i udžbenike pri Zavodu za školstvo Mostar. Predavač je, moderator i animator na brojnim znanstvenim i stručnim simpozijima, skupovima i tribinama.
Uz dvije objavljene knjige teološko-katehetskog i religijsko-pedagoškog sadržaja, suautor je i dvaju vjeronaučnih udžbenika i radnih bilježnica za katolički vjeronauka u osnovnim školama, a priredio je knjigu Stari Mostovi u Mostaru i monografiju Župa Studenci u Hercegovini. Sa suradnicima je izradio prijedloge vjeronaučnih program i udžbenika za osnovnu i srednju školu koje su za školsku uporabu odobrile Hrvatska biskupska konferencija i Biskupska konferencija BiH. U suradnji s mr. sc. Markom Nedićem uredio je Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodišnje osnovne škole u BiH (2008.), a sa suradnicama je 2013. priredio i Nastavni plani i program na hrvatskome jeziku za gimnazije u BiH. Član je uredničkoga vijeća časopisa Vrhbosnensia, Mostariensia i Katehetski glasnik. Surađuje u znanstvenim, stručnim, kulturnim i vjerskim časopisima kao što su Bogoslovska smotra, Vrhbosnensia, Kateheza, Katehetski glasnik, Motrišta, Hum, Škola, Hrvatska misao, Suvremena pitanja, Svjedok, te tiskovinama kao što su Crkva na kamenu, Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije, Povezanost i dr. u kojima je objavio oko 60 znanstvenih i stručnih članaka te preko 150 drugih priloga.

Bibiliografija:

Studije i knjige, vjeronaučni programi i udžbenici, skripta za studente, školski kurikulumi 

- Doprinos Ferde Hefflera razvoju kateheze i katehetskog pokreta u Hrvatskoj (1900.-1940.), Teološki institutu Mostar, Mostar, 1997., 320 str. (doktorska disertacija).

- "Vjeronaučni program za srednje škole", (autori M. Pranji, A. Trstenjak, A. Jelić, A. Pavlović), u: Kateheza 13(1991)2, str. 5-62.

- "Religijska pedagogija i katehetika", Mostar, 2007. (skripta), 152 str.

- "Osnovno bogoslovlje - Otajstvo kršćanske objave (središnje teme Fundamentalne teologije)", Mostar, 2013. (skripta), 143 str.

- Prijedlog Plana i programa katoličkog vjeronauka u osnovnim školama, Autori: Ante Pavlović sa suradnicima (Ovaj Prijedlog odobrile i izdale Hrvatska biskupska konferencija i Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, Plan i program katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2002., 270 str.

- Program katoličkoga vjeronauka za osnovne škole prema Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu (HNOS), Autor: Ante Pavlović sa suradnicima, Zagreb, 2006., 144 str. (tabelarni prikaz programa).

- "Pregled povijesti kateheze i katehetike", Mostar, 2004. (skripta), 136 str.

- Stari mostovi u Mostaru, priredio Ante Pavlović, Crkva na kamenu, Mostar, 2004., 236 str.

- Putovima vjerskoga odgoja. Obitelj, škola, župna zajednica, Crkva na kamenu, Mostar, 2005., 288 str.

- "Metodika vjeronaučne nastave", Mostar, 2009. (skripta), 160 str.

- Na putu vjere, Udžbenik za katolički vjeronauka četvrtoga razreda osnovne škole, Autori: Ivica Pažin i Ante Pavlović, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2004. i dalje.

- Na putu vjere, Radna bilježnica za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole, Autori: Ivica Pažin i Ante Pavlović, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2007. i dalje.

- Za stolom ljubavi i pomirenja, Radna bilježnica iz vjeronauka za treći razred osnovne škole, Autori: Ivica Pažin i Ante Pavlović, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2005. i dalje.

- Za stolom ljubavi i pomirenja, Udžbenik za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole, Autori: Ivica Pažin i Ante Pavlović, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2007. i dalje.

- Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodišnje osnovne škole u BiH, priredili Ante Pavlović i Marko Nedić sa sur., Mostar, Široki Brijeg, Travnik, Livno, Orašje, 2008., 520 str.

- Župa Studenci u Hercegovini, priredio Ante Pavlović, Crkva na Kamenu, Mostar, 2011., 662 str.

- Nastavni plan i program za gimnazije na hrvatskome jeziku u BiH, priredio Ante Pavlović sa sur., Mostar, 2013., 492 str.

- Prijedlog Plana i programa katoličkoga vjeronauka za trogodišnje srednje škole, Hrvatska biskupska konferencija - Nacionalni katehetski ured, priredili A. Thea Filipović i Ante Pavlović, Zagreb, 2014., 65 str. 

- "Povijest pedagogije i religijske pedagogije i katehetike", Mostar, 2014. (skripta)

- Pustite malene k meni. Radni materijal katoličkoga vjeronauka za prvi razred osnovne škole, Biskupska konferencija BiH, Autori: Kaja Beljan, Mario Naletilić, Mirjana Drežnjak Naletilić, Ante Pavlović, Mostar, 2014.

 

Znanstveni i stručni radovi

 

- "Teološko razmišljanje uz djelo 'Derviš i smrt'", u: Mladi teolog 3(1981)1, str. 44-52;

- "Svećenikova posebna briga za siromašne i ugrožene", u: I. Balukčić i dr. (prir.), Svećenikova pastirska služba, VVTŠ, Sarajevo 1988, str. 91-122;

- "Lice Isusa iz Nazareta", u: Crkva na kamenu (Cnak). Pastoralno-informativni list hercegovačkih biskupija 10(1989)12, str. 8. te 11(1989)1,2,3,4,6,10, str. 8.

- "Duhovnost biskupa Čule prema njegovim poslanicama, propovijedima i drugim spisima", u: A. Luburić– R. Perić (prir.), Za Kraljevstvo Božje. Zbornik radova sa Studijskog dana, Mostar 16. lipnja 1990, Biskupski ordinarijat Mostar, Mostar 1991, str. 73-105;

- "Naša kateheza i aktualne društvene promjene. Uvođenje u rad XVIII. KLJŠ – Đakovo 1990", u: Kateheza 13(1991)1, str. 99-103;

- "Tajna liturgije i naša kateheza". u: Zbornik radova sa simpozija održanog u Zadru prigodom obilježavanja 25. obljetnice Konstitucije o svetoj liturgiji «Sacrosanctum concilium»", u: Služba Božja 33(1990)4, str. 351-364;

- "Ponovo uvođenje vjeronauka u javne škole u BiH", u: Vrhbosna 3(1992)2, str. 97-101;

- "Osnovna usmjerenja i zadaci: župa, škola i vjeroučitelj", u: Kateheza 15(1993)1, str. 12-15;

- "Studij katehetike na Vrhbosanskoj teologiji", u: P. Sudar – F. Topić – T. Vukšić (ur.), Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Sarajevu 3. i 4. srpnja 1991. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije, VVTŠ, Sarajevo – Bol 1993, str. 231-238;

- "Pedagoško i formalno-pravno ucjepljenje katoličkog vjeronauka u školski sustav", u: Škola. Časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu 1(1996)3, 24-32;

- "Religijsko-pedagoški rad hrvatskog katehetičara Ferde Hefflera", u: Hrvatska misao 2(1997)2, str. 129-134;

- "Vjeronaučna nastava na području hercegovačkih biskupija", u: Kateheza 20(1998)2, str. 119-128;

- "Pomaci i promjene u identifikaciji mladeži u novije vrijeme", u: Bogoslovska smotra 68(1998)1/2, str. 17-31;

- "Religijsko-pedagoško i katehetsko izdavaštvo", u: Kateheza 20(1998)3, 278-282;

- "Žetva je velika, ali poslenika je malo. Nastojanja oko duhovnih zvanja", u: Ž. Majić (prir.), Sluga dobri i vjerni. Život i djelo mons. Andrije Majića. Zbornik radova sa Studijskog dana Mostar, 17. lipnja 1998, Biskupski ordinarijat, Mostar 1998, str. 117-126.

- "Osobitosti katoličkog vjeronauka u odgojno-obrazovnom sustavu javnih škola", u: Kateheza 21(1999)2, str. 137-157;

- "Temeljna polazišta, kriteriji i upute za izradu vjeronaučnih udžbenika, radnih bilježnica i priručnika za osnovnu i srednju školu", u: Katehetski glasnik 2(2000)1/2, str. 90-94.

- "Novi hrvatski vjeronaučni udžbenici za osnovnu i srednju školu", u: Katehetski glasnik 2(2000)2/3, str. 33-37;

- "Religijska socijalizacija i crkveno-religijske aktivnosti mladih u Hrvatskoj (1945.-2000.)", 30 str. - članak pisan za - Internationales Forschungsprojekt «Aufbruch». Na hrvatskom je jeziku objavljen u: P. Aračić (uredio), "Jeremija, što vidiš?". Crkva u hrvatskom tranzicijskom društvu, Biblioteka Diacovensia, Đakovo 2001, str. 77-97.;

- "Mjesto i uloga katoličkog vjeronauka u školskom odgojno-obrazovnom sustavu", u: Motrišta, ožujak 2001, br. 19, str. 67-79;

- "Vjeronaučni udžbenik kao didaktičko sredstvo vjeronaučne nastave", u: Kateheza 23(2001)1, str. 63-73.

- "Religiozni odgoj u sustavu javnih škola", u: Kateheza 23(2001)4, str. 339-353.

- "Kateheza i odgoj za kršćansko služenje", u: Z. Malić - A. Šarić (prir.) Izazov djelotvorne ljubavi. Radovi međunarodnog seminara o župnim Caritasima (Neum, 29. travnja - 2. svibnja 2001. godine), Sarajevo 2002., str. 139-157;

- "Izazovi religioznog odgoja hrvatske katoličke mladeži u zadnjih 50 godina", u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 80(2002)4, 105-109;

- "Religijski pluralizam i religiozno učenje u školi", u: Vrhbosnensia 6(2002)1, str. 45-66.

- "Pastoralna praksa i vjerski život u misiji", u: A. Kutleša (priredio), Hrvatska katolička misija Braunschweig, Mostar - Braunschweig 2003., str. 37-56.

- "Obrazovanje i religijska kultura u školama. Što nam donosi reforma obrazovanja u BiH?", u: Hrvatska misao 8(2004)31-32/23 – nova serija, str. 91-106.

- "Vjeronauk i vjeroučitelj u odgojnoj zadaći škole", u: Svjedok, god. 2004., br. 11, str. 33-39.

- "Don Ante Romić, katolički pisac", u: Lj. Planinić (prir.), Ponosan i neustrašiv. Život i djelo don Ante Romića, Mostar 2004, str. 149-164.

- "Don Ante Krešimir Buconjić (1909.-1945.)", u: B. Goluža (priredio), Svjedoci vjere i rodoljublja. Zbornik radova o stradalim biskupijskim svećenicima u Hercegovini, Crkva na kamenu, Mostar 2005., str. 83-120.

- "Govor o Bogu u svjetlu religioznog odgoja i kateheze", u: N. A. Ančić i N. Bižaca (priredili), Govor o Bogu jučer i danas. Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa Split, 21.-22. listopada 2004., Crkva u svijetu, Split 2005., str. 252-278.

- "Odgojna i obrazovna paradigma školstva u svjetlu nacionalne, jezične i kulturne jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda u BiH", u: Ustavno-pravni položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Pravni status, jezik, mediji, obrazovanje, kultura. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Neum, 27. i 28. listopada 2005., Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost u Sarajevu i Sveučilište u Mostaru, Mostar 2006, str. 330-350.

- "Vjerski odgoj i odgojno-obrazovna paradigma suvremene škole", u: Suvremena pitanja 1(2006)2, str. 73-89.

- "Iz nasljeđa u budućnost. Katolički vjeronauk u školi pred izazovima hrvatske i europske škole", u: Katehetski glasnik 6(2008)1, str. 32-37.

- "Modernizacija osnovnoga odgoja i obrazovanja u BiH", u: Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodišnje osnovne škole u BiH, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Široki Brijeg 2008., str. 9-23.

- "Bosnia – Herzegovina", u: Conferenza episcopale italiana (a cura di), L'insegnamento della religione risorsa per l'Europa. Atti della ricerca del Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa, ELLEDICI (Leumann TO), Torino 2008., str. 94-101.

- „Teološki studij u Hercegovini u svjetlu tradicije i suvremenih potreba Katoličke Crkve“, u: Korijeni i perspektive visokoga obrazovanja u Hercegovini. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga u organizaciji Sveučilišta u Mostaru 22. svibnja 2009., Mostar, 2010., str. 231-263.

- „Politika obrazovanja i školsko zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini“, u: Filipović, Ilija, Hrvati u Daytonskim okovima, Crkva na kamenu, Mostar, 2011., str. 213-230.

- „Obrazovanje i školstvo na području župe“ (A. Pavlović, M. Kapular), u: Župa Studenci u Hercegovini,priredio Ante Pavlović, Crkva na Kamenu, Mostar, 2011., str. 287-309.

- "Pastoralni rad i vjernički život puka u župi (1908.-2010.)", u: Župa Studenci u Hercegovini, priredio Ante Pavlović, Crkva na Kamenu, Mostar, 2011., str. 393-497.

- „Katolički vjeronauk i odgoj za demokraciju u pluralnoj i demokratskoj školi“, Katehetski glasnik, Zagreb, 10 (2012.), str. 115-128;

- „Hod u vjeri kroz godinu vjere. Prilozi za kateheze u župnoj zajednici“, u: Željko Majić (priredio), Obitelj – žarište vjere. Vodič kroz Godinu vjere, Crkva na kamenu, Mostar, 2012., str. 131-184.

- "Nacionalni, kulturni i vjerski identitet Hrvata u BiH - izazovi i perspektive", u: Adolf Polegubić (ur.), Suvremeni (kršćanski) identitet. Zbornik radova godišnjeg pastoralnog skupa Bergisch Gladbach - 23.-26. 9. 2013., Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt, 2014., str. 71-142.

- "Demokratske promjene i doprinos Katoličke crkve u očuvanju nacionalnoga i kulturnoga identiteta Hrvata katolika u BiH", u: Adolf Polegubić (ur.), Suvremeni (kršćanski) identitet.., str. 163.-210.

 

Drugi kraći članci i prilozi

 

- Konac nije konačan, u: Crkva na kamenu (Cnak). Pastoralno-informativni list hercegovačkih biskupija,Mostar, 4(1983)1, str. 8.

- U-lov nemira, u: Cnak 4(1983)5, str. 11.

- Ponekad me tata nježno zagrli, u: Cnak 9(1988)6-7, str. 10.

- "Čežnja u srcu“, u: Cnak 9(1988)8-9, str. 10.

- Starac, uspravan kao jablan, u: Cnak 9(1988)10, str. 10.

- Na prvom mjestu čovjek, u: Cnak 9(1988)11, str. 10.

- Mladica iz maslinova panja, u: Cnak 9(1988)12, str. str. 10.

- Lice Isusa iz Nazareta, u: Cnak 10(1989)12, str. 8. te 11(1989)1,2,3,4,6,10, str. 8.

- Vjernik, svjedok kršćanske nade, u: Cnak 11(1989)4, str. 10.

- Trag na licu, u: Cnak 11(1989)5, str. 10.

- Vedrine povrh zemlje Humske. Razgovor s mladima iz župe Ravno, u: Cnak 11(1989)10, str. 10.

- Kutak domovine u Hamelnu (reportaža), u: Cnak 11(1989)8-9, str. 4. - Vjeronauk u školi, u: Cnak 15(1993)11, str. 3.

- Vjeronauk u školi, u: Cnak 15(1993)11, str. 3.

- Vjeronauk u novoj školskoj godini, u: Cnak 16(1994)10, str. 3.

- Teološki institut Mostar (TIM), u: Cnak 16(1994)10, str. 2. 

- Dobro gospodarenje služi općem boljitku naroda. Razgovor s prof. dr. Ivanom Pavlovićem, u: Cnak20(1999)1, str. 12.

- Roditelji su prvi odgojitelji svoje djece, u: Povezanost. Informativni list župe i svetišta Srca Isusova u Studencima - prosinac 1998., str. 6-7.

- Ljubav dijete stegom odgaja, u: Povezanost - lipanj 1999., str. 6.

- Roditeljski odgoj i televizija, u: Povezanost - prosinac 1999., str. 9-10.

- Knjiga Na putu mira odgaja za mir, u: Motrišta - lipanj 1999., str. 50-52.

- Obnova Hrvatskoga katoličkog katehetskog društva, u: Katehetski glasnik 2(2000)1/2, str. 30-31.

- Vježbanje zajedničkog života, u: Povezanost - lipanj 2000, str. 10-11. - Otac, stožer obiteljskog odgoja, u: Povezanost - prosinac 2000, str. 9-11.

- Je li vjeronauk važan, u: Cnak 22(2001)1, str. 8.

- Zašto vjeronauk u školi i župi?, u: Cnak 22(2001)2, str. 11-12.

- Kultura religija - kukavičje jaje u školi, u: Cnak 22(2001)3, str. 6.

- "Kultura religija" u školama - diskriminacija roditelja, u: Cnak 22(2001)4, str. 9.

- Roditelji i vjerski odgoj djece, u: Cnak 22(2001)5, str. 9.

- Stari ideolozi a nova škola, u: Cnak 22(2001)6, str. 8-9.

- Sam izaberi svoj životni poziv, u: Povezanost - lipanj 2001., str. 13-15.

- Školski praznici, u: Cnak 22(2001)7, str. 8-9.

- Vrednote života i obiteljski odgoj, u: Cnak 22(2001)8-9, str. 8.

- Odgojni izazovi vjeronauka u školi, u: Cnak 22(2001)10, str. 7-8.

- Škola i droga, u: Cnak 22(2001)11, str. 6-7.

- Uzorna djeca i odlikaši u školi, u: Cnak 22(2001)12, str. 6-7.

- Moć roditeljskog odgoja djece, u: Povezanost - prosinac 2001., str. 18-19.

- Vole li učenici školu?, u: Cnak 23(2002)1, str. 6-7.

- Vole li učenici vjeronauk?, u: Cnak 23(2002)2, str. 6-7.

- Naše školstvo na ispitu, u: Cnak 23(2002)3, str. 6-7.

- Moć i mjesto medija u odgoju, u: Cnak 23(2002)4, str. 6-7.

- Prve svete pričesti - duhovna slavlja, ne parade!, u: Cnak 23(2002)5, str. 6-7.

- Odgovornost (vjero)učitelja u školi, u: Cnak 23(2002)6, str. 6-7.

- Vrijeme odmora i izbora životnog poziva, u: Cnak 23(2002)7, str. 6-7.

- Vjeronauk i drugi predmeti u školi, u: Cnak 23(2002)8-9, str. 6-7;

- Odgoj osobnosti, u: Cnak 23(2002)10, str. 6-7;

- Što uistinu opterećuje učenike?, u: Cnak 23(2002)11, str. 6-7;

- Ideologija i ništavnost novog obrazovnog sustava u BiH, u: Cnak 22(2002)12, str. 6-7;

- Mladi pred kušnjama života, u: Povezanost - prosinac 2002., str. 30-31;

- Hrvatski kulturni identitet i "nacionalna grupa predmeta", u: Cnak 24(2003)1, str. 6-7.

- Jesu li obitelj i škola suparnici u odgoju djece?, u: Cnak 24(2003)2, str. 6-7.

- Odgojem protiv nasilja, u: Cnak 24(2003)3, str. 6-7.

- Reforma obrazovanja bez stručne i javne rasprave, u: Cnak 24(2003)5, str. 6-7.

- Zakon o obrazovanju u BiH ozakonjuje kulturocid nad Hrvatima, u: Cnak 24(2003)6, str. 6-7.

- Roditelji i djeca, u: Povezanost - lipanj 2003., str. 11-13.

- Evangelizacija života i kulture, u: Cnak 24(2003)7, str. 6-7.

- Važnost molitve u obiteljskom životu, u: Cnak 24(2003)8-9, str. 6-7.

- Obmane oko reforme obrazovanja u BiH, u: Cnak 24(2003)10, str. 6-7.

- Vjerski odgoj u reformi obrazovanja, u: Cnak 24(2003)11, str. 6-7.

- Agresivnost među učenicima i vjeronauk, u: Cnak 24(2003)12, str. 6-7.

- Odgoj djece za odgovornost, u: Povezanost - prosinac 2003., str. 8-11.

- Kršćanska kultura u školama, u: Cnak 25(2004)1, str. 12-13.

- Pravedna globalizacija, u: Cnak 25(2004)2, str. 14-15.

- Školstvom do asimilacije i nestanka Hrvata, u: Cnak 25(2004)4, str. 14-16.

- Podvale Roberta Beecrofta, u: Cnak 25(2004)6, str. 30-31.

- Obiteljsko povjerenje i odgoj djece, u: Cnak 25(2004)7, str. 14-15.

- Obiteljsko povjerenje i odgoj djece, u: Povezanost – lipanj 2004., str. 8-10.

- Ljubav i vjernost u braku i obitelji, u: Povezanost – prosinac 2004., str. 9-11.

- Život obitelji u vjeri, nadi i ljubavi, u: Povezanost – lipanj 2005., str. 8-9.

- Odgoj za ljudskost, u: Povezanost – prosinac 2005., str. 6-7.

- Kristovo uskrsnuće: izvor radosti i zajedništva, u : Povezanost – lipanj 2006., str. 50-52.

- Odgoj djece i suvremeni mediji, u: Povezanost – lipanj 2007., str. 11-13.

- Kako prevladati dječju ljubomoru?, u: Povezanost - prosinac 2007., str. 11- 13.

- Sukobi između roditelja i djece u doba adolescencije, u: Povezanost – srpanj 2008., str. 9-11.

- Biblijski govor o ocu i majci (odgoj djece u obitelji), u: Povezanost – prosinac 2008., str. 6-8.

- Odgovornost roditeljskoga odgoja djece, u: Povezanost – lipanj 2009., str. 9-11.

- Stručni skup vjeroučitelja, u: Cnak 30(2009)10, str. 24.

- Zašto se djeca plaše škole?, u: Povezanost – prosinac 2009., str. 40-43.