Preddiplomski studij

Preddiplomski studij

    PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI TEOLOŠKO-KATEHETSKI STUDIJ

    Plan i program znanstveno-nastavnoga sveučilišnog teološko-katehetskoga i religijsko-pedagogškog studija na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru (TKIM) ustrojen je prema Naputku Kongregacija za katolički odgoj, Istruzione sugli Istituti superiori di Scienze Religiose (2008.), s mjesnim crkveno-pastoralnim te društveno-obrazovnim i kulturnim potrebama, kao i zahtjevima Bolonjskoga procesa. 

    Cjelovit studij na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru traje pet (5) godina i obuhvaća dva (2) susljedna ciklusa: trogodišnji preddiplomski studij i dvogodišnji diplomski studij. Oba su ciklusa studija usklađena s europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS), po kojem se jednom godinom studija u pravilu stječe 60 ECTS bodova.

    Preddiplomski ciklus studija obuhvaća, uz sve osnovne filozofske predmete, sve temeljne biblijske i teološke discipline s potrebnim uvodom u znanstvenu metodu. On traje tri godine ili šest semestara. Svaki semestar opterećen je s 30 ECTS bodova što iznosi ukupno 180 bodova za studij prvoga ciklusa. Završetkom preddiplomskoga ciklusa studija s ostvarenih 180 ECTS bodova postiže se diploma prostupnika odnosno bakalaureat (baccalaureus) religijske pedagogije i katehetike.

   Diplomski ciklus studija, uz preostale kolegije sustavne teologije, obuhvaća discipline, seminare i vježbe iz praktične teologije odnosno pastoralne teologije, religijske pedagogije i katehetike i liturgike te kolegije humanističkih i društvenih znanosti važnih za religijsko-pedagošku i odgojno-obrazovnu specijalizaciju studenata. Drugi ili diplomski ciklus traje dvije godine ili četiri semestra, svaki je semestar opterećen s 30 ECTS bodova što iznosi ukupno 120 bodova. Završetkom diplomskog studija od 120 ECTS bodova stječe se diploma i zvanje magistra (master) iz religijske pedagogije i katehetike.

    Nakon završenoga sveučilišnog diplomskog teološko-katehetskoga studija i postignuća zvanja magistra religijske pedagogije i katehetike, moguće je izravno nastaviti poslijediplomski (doktorski) studij iz područja religijske pedagogije, katehetike i srodnih humanističkih znanosti.

    Teološko-katehetski institut u Mostaru, u povezanosti i suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Sarajevu, koji za Institut ima akademsku odgovornost i jamči mu akademsku razini studija, prati razvoj teološko-katehetske znanosti u svijetu i sudjeluje u njemu, vodeći posebnu brigu oko interdisciplinarnosti sa srodnim društvenim i humanističkim znanostima kao i o krajevnim povijesnim, religijskim, društvenim i kulturnim posebnostima.

    Sveučilišni znanstveno-nastavni preddiplomski i diplomski teološko-katehetski i religijsko-pedagoški studij u Mostaru usklađen je s drugim sličnim studijima u zemljama Europske Unije, kao što su Katehetski institut Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Maximilian Universität München, Katholisch-Theologische Fakultät u Njemačkoj, Instituti Superiori di Scienze Religose u Rimu, Torinu, Bolonji i dr.